World Backup Day — March 31st

Get ready - World Backup is March 31st!

Ko e ha 'a e backup?

Ko e backup ko e hiki tatau ia ho’o ngaahi faile ‘oku ‘i ho komipiuta — fakatata ‘aki eni, ngaahi ta ‘a e famili, ngaahi vitio faka’api, ngaahi tohi mo e email foki.

‘Oua ‘e tauhi ‘i ha feitu’u pe ‘e taha (hange ko ho’o komipiuta), tauhi ha nau tatau ‘i ha feitu’u malu.

Ka ko e ha 'oku fiema'u ai ke u backup?

‘Oku faka’au ke lahi ‘aupito ‘a e mole ‘a e ngaahi faile ‘i he ngaahi founga kehekehe

Kuo ‘osi mole ha’o mopaila, me’afaita pe tepileti? Ko e mole ia ‘a e ngaahi faile. ‘Okapau na’e backup teke kei ma’u pe nautolu he ‘aho ni.

Ko ha ki’i fakatamaki si’isi’i pe ‘e ala hoko ia ke mole ai ‘a e ngaahi faile ‘oku ke mahu’inga’ia ai.

 • 1 http://blog.backblaze.com/2013/06/27/the-survey-says-apathy-is-winning-2/
 • 2 https://www.lookout.com/resources/reports/mobile-lost-and-found
 • 3 Safeware, 2001
 • 4 ICSA Labs/TruSecure, 2002

Anga fefe ha 'aku backup?

Ko e tokolahi ‘o e kakai ‘oku nau backup ‘aki ‘a e founga ‘e ua: ki he external drive, pe ki he ‘Initaneti.

‘Oku faingofua ‘aupito, ‘e tu’otaha pe hono fiema’u ke ke fokotu’u!

Backup ki he USB Drive

‘E fiema’u ke ‘iai ha’o external hard drive ke fakahoko eni, tautau tefito ki he external hard drive ‘oku lahi ke hao kotoa ki ai ho’o ngaahi faile.

Ko hono sai, ‘oku ‘ikai ke fu’u mamafa!

Windows 7
 1. Lomi ‘a e Start button.
 2. Taipe’i ‘a e “backup” ki he search box.
 3. Lomi ‘a e Backup and Restore.
 4. Fili ‘a e “Set up Backup”.
 5. Ko ‘ene ‘osi pe ngaue ‘a e komipiuta, pea ke fili leva ‘a ho’o external hard drive pea ke lomi ‘a e Next.
 6. Lomi ‘a e “Let Windows Choose” pea lomi ‘a e Next.

Pea lomi ‘a e “Save settings and run backup”.

Ko ‘ene lava ia! ‘E automatic leva pe ‘a e fakahoko ‘a e backup fakatatau ki ho’o fokotu’utu’u. Fakapapau’i ‘oku tau ma’u pe ki he komipiuta ‘a e external hard drive, pea ‘okapau ko e laptop, pea ke manatu’i ke tau ma’u pe ki he taimi backup.

To atu, kuo ke lava ‘o fokotu’u ho’o fuofua backup!

Windows 8
 1. Fakaava hake ‘a e start screen pea ke taipe’i ‘a e “file history settings”.
 2. ‘I he search results panel, lomi ‘a e “File History Settings”.
 3. Lomi ‘a e “Select a drive”.
 4. Fili ‘a ho’o external hard drive mei he lisi.
 5. Lomi ‘a e “Turn on”.

Faingofua ‘aupito. ‘E automatic leva pe ‘a e fakahoko ‘a e backup fakatatau ki ho’o fokotu’utu’u. Fakapapau’i pe feinga ke tau ma’u pe ki he komipiuta ‘a e external hard drive.

To atu, kuo ke lava ‘o fokotu’u ho’o fuofua backup!

Mac

‘Uluaki tau ‘a ho’o USB hard drive ki he komipiuta. Pea ke muimui ki he fakahinohino ‘oku ha atu ‘i lalo ke kamata hono backup ho Mac!

 1. Fakaava ‘a e  menu (‘i ‘olunga ‘i he tafa’aki to’ohema ho screen) pea fili’a e System Preferences.
 2. Fili ‘a e “Time Machine”.
 3. Filie ‘a e “Select Disk”.
 4. Fili ‘a ho’o USB hard drive mei he lisi pea lomi ‘a e “Use Disk”.

Lava ia! ‘E automatic leva pe ‘a e fakahoko ‘a e backup fakatatau ki ho’o fokotu’utu’u. ‘Okapau ‘oku ke ngaue’aki ‘a e MacBook, feinga ke tau ma’u pe ‘a ho’o hard drive kae lava ‘a hono backup ‘a ho’o ngaahi faile!

Linux

Every Linux distribution offers various tools to backup your data. We’ve posted the instructions for Ubuntu below.

 1. Open the HUD (click the Ubuntu button in the Dash) and type “Backup”.
 2. Click on the search result “Backup”.
 3. Click on “Just show my backup settings”.
 4. Activate “Automatic backups”.
 5. Choose the location to store your backup on the tab “Storage” (your external drive).
 6. Choose how often to backup on the tab “Schedule”. The more often, the
  better!
 7. Click on “Back Up Now” on the tab “Overview” to start backing up.

That was easy. Ubuntu will backup all your files automatically from
now on. Make sure you leave your hard drive plugged in - or at least
plug it in often.

Congratulations on setting up your first backup!

Backup ki he 'Initaneti

Ko e founga faingofua ki hono hiki tatau ho’o faile ki he ‘Initaneti ko hono ngaue’aki ‘a e OneDrive, Dropbox, pe Google Drive ke backup ‘a e ngaahi faile ‘oku ke lolotonga ngaue ki ai.

Ko e ngaahi “online drives” ko eni ‘oku ‘ikai ke fu’u lahi, pea ‘oku ne lava pe ‘o backup ‘a e folder pe ‘e taha. Ka neongo ia, ko e founga lelei eni ke ngaue’aki ‘e he fanau ako mo e kau ngaue ‘oku fiema’u ke tauhi malu ‘e nau ngaahi faile.

Backup katoa ‘a ho’o komipiuta

‘Okapau ‘oku ke fiema’u ‘e koe ke backup kotoa ‘a ho’o komipiuta (sai ia!) - fekumi pe ki he “online backup reviews” ‘i he ‘Initaneti. ‘E tokoni atu ia ki ha’o fili ‘a e sevesi ‘oku hoa mo ho’o fiema’u.

Ko e fakapapau 'o e World Back Up Day

“'Oku ou fakapapau te u backup 'a 'eku ngaahi faile komipiuta mo 'eku ngaahi manatu-melie 'i he 'aho 31 Ma'asi”

Te u talaki foki ki hoku famili mo e maheni fekau'aki mo e World Backup Day - ko e kaungame'a lelei 'oku 'ikai kene tuku hono kuame'a ke nofo ta'e backup.

Tufaki ho'o fakapapau 'i he

'a e tokolahi 'o e kakai kuo nau fakahoko 'a e fakapapau ni (mo 'alu pe ke tokolahi!)